Všeobecné obchodní a reklamační podmínky 


Všeobecné obchodní a reklamační podmínky e-shopu taijikalhoty.cz

Provozovatelem internetového obchodu umístěného pod doménou www.taijikalhoty.cz je obchodní společnost:

EMIRET s.r.o.

se sídlem Na splávky 1182, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika

IČ: 62 30 10 63

DIČ: CZ62 30 10 63

Bankovní spojení: Fio banka as

IBAN: CZ6520100000002301360973

SWIFT / BIC: FIOBCZPPXXX

Vedená pod spisovou značkou C 44326 u Krajského soudu v Brně

E-mail: mirkaselle@gmail.com

Tel. číslo: +420 733 237 155

Orgán dozoru:

Česká obchodní inspekce
inspektoři pro Jihomoravský a Zlínský kraj
třída Kapitána Jaroše 1924/5
602 00 Brno

Článek I

pojmy

Prodávající

společnost EMIRET s.r.o., která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti ve svém jménu, na svůj účet a která prostřednictvím E-shopu prodává Zakázkovou výrobu zboží

Kupující

Spotřebitel nebo Nespotřebitel

Spotřebitel

fyzická osoba, která nakupuje Zakázkovou výrobu zboží prostřednictvím internetového obchodu na Doméně www.taijikalhoty.cz a jejíž tato Zakázkovou výrobu zboží neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo podnikání

Nespotřebitel

podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem Svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínky v rozsahu, které se ho týkají.

E-shop

internetový obchod Prodávajícího umístěn na doméně www.taijikalhoty.cz

Zakázková výroba zboží

Výroba zvlášť sjednána na zhotovení zboží nebo kombinace věcí, které spolu souvisejí nebo jsou navzájem závislé vzhledem k jejich design, technologii, funkci, účelu nebo použití, kde objednatel určuje materiál a hlavní konstrukční prvky, a proto se nejedná o standardizovanou výrobu.

Objednávka

úkon Spotřebitele a Nespotřebitele v souvislosti s E-shopem, který vyjadřuje vůli Spotřebitele a Nespotřebitele nakoupit Zakázkovou výrobu zboží v E-shopu

Cena

celková cena uvedená v Objednávce, zejména cena za veškerou Zakázkovou výrobu zboží, které si Spotřebitel a Nespotřebitel objednal a je uveden v Objednávce, jakož i jiné daně a poplatky, včetně ceny Dopravného

Dopravné

cena za dopravu Zakázkové výroby zboží k Spotřebiteli a Nespotřebiteli a případně manipulaci se Zakázkově vyrobeným zbožím (např. vynáška apod.)

VOP

tyto všeobecné obchodní podmínky


Článek II

Obecná ustanovení

1. Tyto VOP upravují:

a) proces nákupu Zakázkové výroby zboží Spotřebitelem a Nespotřebitelem prostřednictvím E-shopu,

b) podmínky prodeje a nákupu Zakázkové výroby zboží prostřednictvím E-shopu Prodávajícího,

c) práva a povinnosti smluvních stran, tj Prodávajícího a Spotřebitele / Nespotřebitel vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi těmito stranami, jejímž předmětem je koupě a prodej Zboží prostřednictvím E-shopu Prodávajícího.


Článek III

Objednávka a uzavření smlouvy

1. Spotřebitel nebo Nespotřebitel si objednává Zakázkovou výrobu zboží u Prodávajícího přes E-shop umístěný pod doménou www.taijikalhoty.cz

2. Spotřebitel nebo Nespotřebitel objednává Zakázkovou výrobu zboží u Prodávajícího prostřednictvím objednávkového formuláře E-shopu, a to podle pokynů uvedených v tomto objednávkovém formuláři.

3. K cenám za jednotlivou Zakázkovou výrobu zboží, se přičítá i cena za Dopravné podle zvoleného druhu dopravy, pokud Prodávající umožňuje dopravit Zakázkově vyrobené zboží několika způsoby.

4. Objednávku Spotřebitel nebo Nespotřebitel dokončí odesláním "Objednávkového formuláře". Předtím je Spotřebitel nebo Nespotřebitel povinen se seznámit s těmito VOP a toto seznámení potvrdit zakliknutím tlačítka "Potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Všeobecnými obchodními podmínkami E-shopu www.taijikalhoty.cz. Vyžaduje se rovněž, aby Spotřebitel nebo Nespotřebitel před dokončením objednávky zaškrtl i tlačítko s textem: "Prodávajícímu uděluji výslovný souhlas se zahájením Zakázkové výroby zboží a prohlašuji, že jsem byl/a Prodávajícím řádně poučen/á o ztrátě práva na odstoupení po zahájení Zakázkové výroby zboží jelikož se jedná o prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků zákazníka, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho zákazníka. "

5. Odesláním Objednávky, tj stisknutím tlačítka "Odeslat" Spotřebitel nebo Nespotřebitel zároveň potvrzuje, že se seznámil / byl Prodávajícím informován o:

a) vlastnostech Zboží,

b) celkové Ceně, kterou je Spotřebitel nebo Nespotřebitel povinen Prodávajícímu uhradit.

7. Po vytvoření objednávky bude tato objednávka zaregistrována v systému E-shopu. Prodávající zašle na e-mailovou adresu Spotřebitele nebo Nespotřebitele, kterou uvedl v objednávkovém formuláři, následující:

a) potvrzení Objednávky s informacemi o Objednávce

b) vyhotovenou zálohovou fakturu na úhradu celkové ceny Objednávky

c) znění VOP, které jsou platné a účinné v době vytvoření Objednávky Spotřebitelem nebo Nespotřebitelem

d) Reklamační řád Prodávajícího, pokud není součástí VOP.

8. Doručením potvrzení o přijetí Objednávky podle bodu 7 tohoto článku VOP spolu s ostatními dokumenty Spotřebiteli nebo Nespotřebiteli se smlouva o Zakázkovou výrobu zboží považuje za uzavřenou, přičemž jejím předmětem je zakázková výroba v Objednávce specifikovaného zboží za tam uvedenou cenu, a to vše za podmínek, které jsou obsaženy v dokumentech podle bodu 7 tohoto článku VOP.

9. Neuhrazením zálohové faktury v termínu splatnosti se smlouva o Zakázkovou výrobu zboží ruší od počátku v celém rozsahu.


Článek IV

Platební a dodací podmínky

1. Veškeré ceny Zakázkové výroby zboží v Objednávce i v E-shopu jsou uvedeny v ceníku. Cenu podle Objednávky může Spotřebitel nebo Nespotřebitel uhradit:

a) bankovním převodem, nebo

b) přímým vkladem v bance na účet prodávajícího.

2. Za úhradu Ceny si Prodávající neúčtuje žádný poplatek. Avšak Prodávající upozornil Spotřebitele nebo Nespotřebitele, že subjekt, u kterého je platba Ceny realizována, si může účtovat poplatek za úhradu (např. Daná banka při vkladu na účet).

3. Spotřebitel nebo Nespotřebitel se zavazuje uhradit Cenu ve lhůtě uvedené v zálohové faktuře.

4. Úhradou se rozumí moment připsání Ceny na účet prodávajícího.

5. Prodávající se zavazuje vyrobit a dodat objednané zboží Spotřebiteli nebo Nespotřebiteli ve lhůtě nejpozději do 30 pracovních dnů od uhrazení Ceny Objednávky.

6. Prodávající dodá Spotřebiteli nebo Nespotřebiteli objednané Zakázkově vyrobené zboží na adresu, kterou Spotřebitel uvedl jako dodací adresu v Objednávce.


Článek V

Poučení o právu Spotřebitele a Nespotřebitele odstoupit od smlouvy

1. Spotřebitel a Nespotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení § 1829 a násl. Občanského zákoníku, neboť podle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku nemůže kupující odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (spotřebitele a nespotřebitele) nebo pro jeho osobu.

2. Spotřebitel a Nespotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

a) poskytování služeb, jestliže byly splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na odchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího, k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a je neprodejné jiné zákazníkovi

d) v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.


Článek VI

Nabývání a přechod nebezpečí škody na Zakázkově vyrobeném zboží

1. Spotřebitel nebo Nespotřebitel nabývá vlastnické právo ke Zakázkově vyrobenému zboží až úplným zaplacením celé kupní Ceny.

2. Nebezpečí škody na Zakázkově vyrobeném zboží přechází na Spotřebitele nebo Nespotřebitele v době, kdy převezme Zakázkově vyrobené zboží od Prodávajícího nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu Prodávající umožní nakládat se Zakázkově vyrobeným zbožím a Spotřebitel nebo Nespotřebitel Zakázkově vyrobené zboží nepřevezme.


Článek VII

Reklamační řád (odpovědnost za chyby, záruka, reklamace)

1. Při přebírání Zakázkově vyrobeného zboží je Spotřebitel nebo Nespotřebitel povinen zkontrolovat:

a) zda mu bylo Zakázkově vyrobené zboží dodáno v množství v souladu s Objednávkou,

b) zda je Zakázkově vyrobené zboží nebo jeho obal poškozen.

2. V případě, že byl Spotřebiteli nebo Nespotřebiteli dodané Zakázkově vyrobené zboží, které si neobjednal, je Spotřebitel nebo Nespotřebitel povinen ihned, nejpozději do 24 hodin e-mailem kontaktovat Prodávajícího. V takovém případě je Spotřebitel nebo Nespotřebitel oprávněný Zakázkově vyrobené zboží nepřevzít a s osobou, která Zakázkově vyrobené zboží dodala, sepsat Zápis o nepřijetí zásilky.

3. V případě, že bylo Spotřebiteli nebo Nespotřebitel dodané Zboží, které jeví známky poškození, zjevných vad, případně v menším množství, než si Spotřebitel nebo Nespotřebitel objednal, je Spotřebitel nebo Nespotřebitel povinen Zboží převzít, avšak uvést tyto skutečnosti v dodacím listu. Spotřebitel nebo Nespotřebitel je povinen takový dodací list ihned zaslat Prodávajícímu a uplatňovat si nároky z vad. Pozdější reklamace týkající se poškození, zničení nebo množství Zakázkově vyrobeného zboží při jeho dodání nebudou akceptovány. V případě, že Spotřebitel nebo Nespotřebitel odmítne převzít Zakázkově vyrobené zboží podle tohoto odstavce těchto VOP, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

4. Spotřebitel nebo Nespotřebitel může Zboží reklamovat výhradně e-mailem na adrese: mirkaselle@gmail.com, a to spolu s doklady jako dodací list a faktura. V reklamaci je Spotřebitel nebo Nespotřebitel povinen uvést:

a) své identifikační údaje,

b) údaje Prodávajícího,

c) popis Zakázkově vyrobeného zboží, které Spotřebitel reklamuje,

d) popis vady Zakázkově vyrobeného zboží,

e) číslo Objednávky, které se reklamace týká.

5. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit Spotřebiteli nebo Nespotřebiteli ihned, pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.

6. Záruční doba začne běžet dnem, kdy Spotřebitel nebo Nespotřebitel Zakázkově vyrobené zboží převzal. Obecná záruční doba na veškeré Zakázkově vyrobené zboží je 24 měsíců. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího způsobem dále uvedeným.

7. Záruka se nevztahuje na poškození Zakázkově vyrobeného zboží vzniklé mimo jiné zejména:

a) přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením,

b) znečištěním Zakázkově vyrobeného zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby, zanedbáním péče o Zakázkově vyrobené zboží,

c) používáním Zakázkově vyrobeného zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se Zakázkově vyrobené zboží běžně používá,

d) vnějšími vlivy, např. pádem nebo nárazem, vniknutím vody, ohněm,

e) zásahem do Zakázkově vyrobeného zboží neoprávněnou osobou (neodborné opravy nebo úpravy),

f) při používání Zakázkově vyrobeného zboží v rozporu s návodem, technickými normami, jinou dokumentací k Zakázkově vyrobenému zboží či s účelem, na který je Zakázkově vyrobené zboží určené,

g) mechanickým poškozením, zejména roztržení, proříznutí, tepelné poškození Zakázkově vyrobeného zboží, Zakázkově vyrobené zboží poškozeno neopatrným neúměrným fyzickým zacházením, záměrným poškrábáním vrstev Zakázkově vyrobené zboží apod.,

h) neoznámením zjevných vad při převzetí Zakázkově vyrobeného zboží,

i) po uplynutí záruční doby.

8. Záruka se rovněž nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.

9. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí Spotřebitelem nebo Nespotřebitelem. U věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

10. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu Zakázkově vyrobeného zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Oznámení určení způsobu vyřízení reklamace je možné ze strany Prodávajícího provést i formou e-mailového oznámení na e-mail, který Spotřebitel nebo Nespotřebitel uvedl při Objednávce. Po určení způsobu vyřízení reklamace Prodávající reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Spotřebitel a Nespotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.

11. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje Prodávající Spotřebitele a Nespotřebitele e-mailem.

12. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Spotřebitel nebo Nespotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.

13. Vybavením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.


Článek VIII

Osobní údaje a jejich ochrana

1. Kupující ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů poskytuje Prodávajícímu osobní údaje pro účely vytvoření závazné objednávky, uzavření kupní smlouvy, plnění a dodatečného potvrzení podmínek kupní smlouvy, zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nevyhnutelné komunikace mezi Smluvními stranami.

2. Prodávající neposkytne údaje Kupujícího žádným dalším příjemcům.

3. Prodávající postupuje při zacházení s osobními údaji Kupujícího v souladu s ustanoveními nařízení. Jiným subjektům bude umožněn přístup k osobním údajům zákazníků pouze v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy (zejména v průběhu správního či trestního řízení).

4. Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jejich změně. V případě, že Kupující prodávajícímu neposkytne osobní údaje, není možné uzavřít smluvní vztah.

5. Osobní údaje bude prodávající zpracovávat a archivovat v souladu se zvláštními předpisy po dobu 10 let ode dne skončení smluvního vztahu.

6. Kupující, jehož osobní údaje jsou zpracovávány poskytovatelem, má právo od prodávajícího požadovat přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jakož i právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování těchto údajů.

7. Kupující má současně právo namítat proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a právo na přenositelnost těchto údajů. Pokud jsou žádosti kupujícího v postavení dotčené osoby zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména pro jejich opakující se povahu, prodávající může požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo odmítnout jednat na základě žádosti.

8. Pokud se kupující domnívá, že zpracovávání osobních údajů, které se ho týká, je v rozporu s obecným nařízením o ochraně údajů, má právo podat stížnost orgánu dozoru, kterým se rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

9. Zakoupením zboží vzniká mezi Kupujícím a Prodávajícím vztah, na jehož základě poskytovatel využívá osobní údaje Kupujícího i pro účely oslovování s marketingovými nabídkami. Právním základem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem marketingová a obchodní podpora prodeje podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení . Oprávněným zájmem je informovat dotčené osoby o vlastních podobných produktech a službách. Čas platnosti souhlasu uplyne po 5 letech ode dne posledního poskytnutí služeb nebo přihlášení se k odběru marketingových nabídek.

10. V zájmu přizpůsobení marketingových nabídek individuálním potřebám kupujícího bude prodávající na základě historie objednávek kupujícího vytvářet personalizované marketingové nabídky. Na vytváření personalizovaných marketingových nabídek budou využívány aktivity kupujícího na webových sídlech (cookies a google analytics).

11. Po doručení objednávky prodávajícím vám může být emailem doručen dotazník, který slouží výlučně k ověření kvality poskytovaných služeb.

Článek IX

Alternativní řešení sporů

1. Účelem tohoto článku VOP je informovat Spotřebitele o možnosti a podmínkách alternativního řešení sporů mezi Prodávajícím a Spotřebitelem.

2. Alternativním řešením sporu je postup subjektu alternativního řešení sporů, jehož cílem je dosažení smírného vyřešení sporu mezi jeho stranami, tj mezi Spotřebitelem a Prodávajícím. Spotřebitel může svůj spor s Prodávajícím řešit prostřednictvím alternativního řešení sporů.

3. Orgánem (subjektům) alternativního řešení sporů je ve smyslu obecně závazných právních předpisů Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektoři - Oddělení ADR, na kterou se může Spotřebitel obrátit.

4. Spotřebitel se může o podmínkách a platformě alternativního řešení sporů informovat na: https://www.coi.cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-a-sluzeb/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr /

5. Kupující může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů - viz Čl. 14 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o online řešení spotřebitelských sporů, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 / ES (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů) (Ú. V. L 165, 18. 6. 2013).

6. Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

5. Spotřebitel může spor mezi ním a Prodávajícím řešit i prostřednictvím ODR platformy. Spotřebitel se může o podmínkách a platformě ODR alternativního řešení sporů informovat na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/


Článek X

Závěrečná ustanovení

1. Na vztahy neupravené Objednávkou a těmito VOP se vztahují příslušná ustanovení právního řádu České republiky, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 zákon o ochraně spotřebitelů.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupilo ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíc přibližuje. Neplatnosti nebo neúčinnosti jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

2. Spotřebitel a Nespotřebitel prohlašuje, že se seznámil s těmito VOP a zavazuje se je dodržovat.

3. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.06.2020.

Vytvořte si webové stránky zdarma!