Osobní údaje a jejich ochrana 


Osobní údaje a jejich ochrana

1. Kupující ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů poskytuje Prodávajícímu osobní údaje pro účely vytvoření závazné objednávky, uzavření kupní smlouvy, plnění a dodatečného potvrzení podmínek kupní smlouvy, zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nevyhnutelné komunikace mezi Smluvními stranami.

2. Prodávající neposkytne údaje Kupujícího žádným dalším příjemcům.

3. Prodávající postupuje při zacházení s osobními údaji Kupujícího v souladu s ustanoveními nařízení. Jiným subjektům bude umožněn přístup k osobním údajům zákazníků pouze v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy (zejména v průběhu správního či trestního řízení).

4. Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jejich změně. V případě, že Kupující prodávajícímu neposkytne osobní údaje, není možné uzavřít smluvní vztah.

5. Osobní údaje bude prodávající zpracovávat a archivovat v souladu se zvláštními předpisy po dobu 10 let ode dne skončení smluvního vztahu.

6. Kupující, jehož osobní údaje jsou zpracovávány poskytovatelem, má právo od prodávajícího požadovat přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jakož i právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování těchto údajů.

7. Kupující má současně právo namítat proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a právo na přenositelnost těchto údajů. Pokud jsou žádosti kupujícího v postavení dotčené osoby zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména pro jejich opakující se povahu, prodávající může požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo odmítnout jednat na základě žádosti.

8. Pokud se kupující domnívá, že zpracovávání osobních údajů, které se ho týká, je v rozporu s obecným nařízením o ochraně údajů, má právo podat stížnost orgánu dozoru, kterým se rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

9. Zakoupením zboží vzniká mezi Kupujícím a Prodávajícím vztah, na jehož základě poskytovatel využívá osobní údaje Kupujícího i pro účely oslovování s marketingovými nabídkami. Právním základem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem marketingová a obchodní podpora prodeje podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení . Oprávněným zájmem je informovat dotčené osoby o vlastních podobných produktech a službách. Čas platnosti souhlasu uplyne po 5 letech ode dne posledního poskytnutí služeb nebo přihlášení se k odběru marketingových nabídek.

10. V zájmu přizpůsobení marketingových nabídek individuálním potřebám kupujícího bude prodávající na základě historie objednávek kupujícího vytvářet personalizované marketingové nabídky. Na vytváření personalizovaných marketingových nabídek budou využívány aktivity kupujícího na webových sídlech (cookies a google analytics).

11. Po doručení objednávky prodávajícím vám může být emailem doručen dotazník, který slouží výlučně k ověření kvality poskytovaných služeb.

Vytvořte si webové stránky zdarma!